sreda, 13. maj 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna PDR prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na sednici održanoj 07.05.2020. godine, utvrdila novi termin održavanja ranog javnog uvida, odnosno uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke-opština Voždovac, za blok između ulica: Rada Končara, Banjalučka, Todora Dukina i Vojvode Prijezde na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20) 

oglašava

RANI JAVNI UVID
povodom izrade
IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PROSTORNE CELINE IZMEĐU ULICA: GOSPODARA VUČIĆA, GRČIĆA MILENKA I USTANIČKE-OPŠTINA VOŽDOVAC, ZA BLOK IZMEĐU ULICA: RADA KONČARA, BANJALUČKA, TODORA DUKINA I VOJVODE PRIJEZDE

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. do 27. maja 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 27. maja 2020. godine.
Rani javni uvid organizuje se ponovo jer su se, nakon donošenja Odluke o ukidanju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 65/20), stekli uslovi za postepeni nastavak procedura u izradi planske dokumentacije. Izloženi Elaborat je identičan Elaboratu koji je bio izložen na rani javni uvid pre uvođenja vanrednog stanja.