četvrtak, 6. avgust 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 24/20

U skladu sa članom 57, a u vezi sa članom 39a. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Beograd, 27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku usluge broj 24/20 – Lični pratilac

Poziv i konkursna dokumentacija