ponedeljak, 7. septembar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDRza područje privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na sednici održanoj 14.07.2020. godine uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Izmena i dopuna plana detaljne regulacije za područje privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu,Zemunu i Surčinu za Blok 26, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

oglašava

RANI JAVNI UVID
Povodom izrade izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za područje privredne zone „Autoput“ u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu za Blok 26

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) u od 7. do 21. septembra 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 21. septembrom 2020. godine.