petak, 11. septembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara, broj 11/20

Na osnovu člana 55, 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15)
GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Beograd, Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 11/20 - Mleko i mlečni proizvodi, oblikovana u tri partije

Poziv i konkursna dokumentacija