petak, 6. novembar 2020.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu broj 36/20

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
Beograd, 27. marta br. 43-45


objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
o javnoj nabavci usluge – Osiguranje imovine i lica, po partijama 
2. partija – Osiguranje lica
(javna nabavka broj 36/20)

 

Obaveštenje