subota, 12. decembar 2020.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Procedura održavanja javnih uvida i javnih sednica za vreme pandemije

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 09/20), člana 66. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19) i u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, sa sednice koja je održana 08.12.2020. godine

oglašava

PROCEDURU ODRŽAVANJA JAVNIH UVIDA I JAVNIH SEDNICA ZA VREME PANDEMIJE

1. Komisija za planove Skupštine grada Beograda će održavati javne sednice u toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, a prema kojima, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice. U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana.

2. Učestvovanjem 1 (jednog) predstavnika ispred grupe građana koja je podnela primedbe je opravdano i dovoljno da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe i norme koje podrazumevaju javnost u procesu usvajanja planova i pravo zainteresovanih lica da se na javnoj sednici izjasne pred Komisijom za planove, što će biti i tonski zabeleženo.

3. Komisija za planove ima obavezu da poštuje mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i nema osnova za drugačije postupanje prilikom održavanja javnih sednica u prostorijama Gradske uprave. Kako bi se omogućio nesmetani rad Komisije i najpovoljniji uslovi za održavanje javnih i zatvorenih sednica Komisije, preporuka je da sednicama prisustvuje minimalan broj predstavnika obrađivača, javnih preduzeća, državnih organa i institucija, odnosno samo oni čije prisustvo je neophodno.