utorak, 15. decembar 2020.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača za cjn broj 5/20 - Sveže meso, partija 1 (juneće meso)

GRAD BEOGRAD
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Kraljice Marije 1

objavljuje

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA
za centralizovanu javnu nabavku broj 5/20, dobra - Sveže meso, oblikovanu u tri partije
za partiju 1 - juneće meso

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača