sreda, 24. februar 2021.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

JU u nacrte akcionih planova za zeleni grad i za održivu klimu i energiju

Na osnovu člana 36. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije, broj 30/2018) i člana 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 88/10),
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
oglašava
JAVNI UVID U NACRTE
Akcionog plana za zeleni grad (GCAP) i Akcionog plana za održivu klimu i energiju (SECAP) sa Izveštajima o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu 

JAVNI UVID biće održan od 24.februara do 17.marta 2021. godine.
Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu navedenih dokumenata, na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi), do 17. marta 2021. godine. 
Mišljenja, primedbe i predloge o Nacrtu Akcionog plana za zeleni grad (GCAP) i Nacrt Akcionog plana za održivu klimu i energiju (SECAP) sa Izveštajima o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu zainteresovana javnost može dostaviti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u roku određenom za Javni uvid, na email beoeko@beograd.gov.rs.
– Nacrt Akcionog plana za zeleni grad (GCAP)
– Nacrt Akcionog plana za održivu klimu i energiju (SECAP)
– Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Akcionog plana za zeleni grad (GCAP)
– Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Akcionog plana za održivu klimu i energiju (SECAP)

Dokumentaciju možete pogledati/preuzeti ovde: