sreda, 3. mart 2021.

Sekretarijat za zdravstvo

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva u Beogradu

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO 

Kraljice Marije 1
raspisuje
 JAVNI KONKURS ZA  FINANSIRANJE  PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Na osnovu odredbe člana 13. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 25/2019), Odluke o finansiranju programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva („Službeni list grada Beograda, broj 17/2020), a u vezi sa Godišnjim programom društvene brige za zdravlje stanovništva za 2021. godinu, broj: 5–715/21-G od 4. februara 2021. godine, Sekretarijat za zdravstvo, u cilju sprovođenja programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva na teritoriji grada Beograda, dodeljuje sredstva za finansiranje programa koji odgovaraju prioritetnim tematskim oblastima u Beogradu u 2021. godini, i to:
1.    „Podrška posebno osetljivim grupacijama stanovništva, pishosocijalna i medicinska podrška osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama“, koji za cilj ima osnaživanje osoba sa invaliditetom u svakodnevnom funkcionisanju, osnaživanje porodice za prevazilaženje aktuelnih izazova i bolju integrisanost u lokalnu zajednicu, jačanje samopouzdanja korisnika, razvoj socijalnih veština i razvoj njihovih preostalih kapaciteta korisnika potrebnih za bolje svakodnevno funkcionisanje i kvalitetniji život. Sredstva namenjena za realizaciju Konkursa planirana su Budžetom grada Beograda u iznosu od 4.000.000 dinara. Planirani period realizacije programa je počev od marta 2021. godine do novembra 2021. godine.
2.    „Preventivno-korektivni rad za osobe sa invaliditetom“  koji ima za cilj preventivni i pozitivni uticaj na kasnije ishode i prognoze u zdravstveno socijalnom statusu korisnika i korekciju rano uočljivih i konstatovanih tendencija od strane stručnjaka. Sredstva namenjena za realizaciju Konkursa planirana su Budžetom grada Beograda u iznosu od 7.900.000 dinara. Planirani period realizacije programa je počev od marta 2021. godine do novembra 2021. godine.
3.    „Multidisciplinarni pristup u kontroli autizma“ koji ima za cilj pravovremeno otkrivanje, intervencija i multidisciplinarni pristup autizmu, a koji vode ka boljem funkcionisanju i unapređenju društvene interakcije čime se značajno unapređuje kvalitet života osoba sa autizmom i njihovih porodica. Sredstva namenjena za realizaciju Konkursa planirana su Budžetom grada Beograda u iznosu od 4.000.000 dinara. Planirani period realizacije programa je počev od marta 2021. godine do novembra 2021. godine.
 
1.    Podnosioci prijave predloga programa
 
Podnosioci prijave predloga programa za dodelu sredstava za finansiranje programa mogu biti udruženja upisana u registar nadležnog organa, i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta i statuta, ostvaruju ciljeve u oblasti zdravstva (u daljem tekstu: nosioci programa), uz ispunjavanje obaveznih uslova odnosno da imaju sedište na teritoriji grada Beograda najmanje godinu dana pre objavljivanja konkursa i da realizaciju programa vrše na teritoriji grada Beograda. 

2.Bliži uslovi za podnošenje prijave i koji čine sastavni deo konkursa, sadržani su u:
Smernicama za podnosioce prijave predloga programa koji se prijavljuju na konkurs;
Uputstvu sa obrazloženjem za vrednovanje i rangiranje predloga programa;
Uputstvu za sastavljanje budžeta programa.
3.Podnošenje prijave programa i obavezna dokumentacija
Prijava predloga programa i ostalih obrazaca predviđenih javnih konkursom, kao i propratno pismo u kojem se navode osnovne informacije o udruženju, dostavljaju se u štampanom obliku, na srpskom jeziku, pisan ćirilicom, popunjen na personalnom računaru, sa obrascima i prilozima koji se odnose na konkretan konkurs, u dva primerka.
4.Rok i način dostavljanja prijave predloga programa 
Prijava predloga programa i ostale dokumentacije dostavlja se u dva odštampana primerka koji mora biti overen u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za zdravstvo, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti društvene brige za zdravlje stanovništva u 2021. godini“, sa nazivom programa za koji se podnosi prijava. Na poleđini koverte navesti puno ime i adresu podnosioca prijave. 
Prijava predloga programa se mogu  dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Sastavni deo Konkursa čini:
-  Prilog 1.-Obrazac prijave predloga programa
-  Prilog 2. -Obrazac budžeta programa 
-  Prilog 3. – Narativni budžet

Možete ih preuzeti/pogledati ovde: