sreda, 10. mart 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Odlaganje javne sednice Komisije za planove Skupštine grada Beograda - UMP

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda sa sednice koja je održana 09.03.2021. godine, o odlaganju zakazanog termina za održavanje javne sednice u vezi sa Nacrtom plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice“, Gradske opštine Savski venac i Voždovac  i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)
oglašava
ODLAGANJE JAVNE SEDNICE
KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA
U VEZI SA NACRTOM PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA SOABRAĆAJNI POTEZ UMP-A OD SAOBRAĆAJNICE T6 DO PANČEVAČKOG MOSTA – SEKTOR 3, OD IZLASKA IZ TUNELA U DR MILUTINA IVKOVIĆA DO ČVORA „ŠUMICE“, GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VOŽDOVAC

1.Imajući u vidu zainteresovanost javnosti za plansko rešenje i trenutnu epidemiološku situaciju, odlaže se održavanje javne sednice po obavljenom javnom uvidu u Nacrt plana detaljne regulacije za soabraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice“, Gradske opštine Savski venac i Voždovac, koja je bila zakazana za 18.03.2021. godine, do daljeg.
2.Vreme i mesto održavanja javne sednice, biće naknadno oglašeni u dnevnom i lokalnom listu, kao i na zvaničnoj Internet prezentaciji Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi“.