petak, 16. april 2021.

Sekretarijat za sport i omladinu

Javni poziv za dostavljanje predloga programa u oblasti sporta koje će sufinansirati Grad Beograd za učesnike osnovnih i srednjih škola

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za sport i omladinu

upućuje

JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROGRAMA U OBLASTI SPORTA,
KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU U PERIODU OD 01. JULA DO 31. AVGUSTA 2021. GODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U BEOGRADU

Predmet ovog javnog poziva su besplatni programi za učenike osnovnih i srednjih škola koji sadrže sportsko - rekreativne aktivnosti, a odnose se na sledeće celine:
Celina A: 
A.1.     Škole plivanja (obuka neplivača i usavršavanje tehnike plivanja) i rekreativno plivanje.
A.2. Sportsko - rekreativni kampovi koji obuhvataju više programskih aktivnosti i organizovan višečasovni dnevni boravak. 
A.3.    sportsko - rekreativni programi za učenike sa invaliditetom osnovnih i srednjih škola u Beogradu koji obuhvataju više različitih sportskih aktivnosti kao i program rekreativnog plivanja.
Celina B: 
Program - besplatani dani plivanja na otvorenim bazenima u Beogradu („Besplatna sreda“).
Za celine A.1, A.2 i celinu B poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Ustanovama fizičke kulture, javnim preduzećima i privrednim društvima, kojima je osnivač Grad Beograd, gradska opština ili Republika Srbija, i osnovani su za obavljanje delatnosti u oblasti sporta, shodno odredbi čl. 3. st. 1. tačka 2) Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016).
Za celinu A.3, poziv se upućuje sledećim predlagačima:
Sportskom savezu osoba sa invaliditetom Beograda i sportskim organizacijama koje su članice Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda, a koje su u prethodne 3 godine (minimum tri godine) učestvovale u realizaciji sportsko - rekreativnih programa, u radu sa osobama sa invaliditetom u oblasti sporta i koji su sufinansirani iz budžeta grada Beograda.
Uslovi koje podnosilac programa mora da ispuni:
1.    da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom;
2.     da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drugačije određeno;
3.     da ima sedište na teritoriji grada Beograda;
4.     da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
5.     da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje dve godine;
6.     da je registrovan za oblast sporta za koji se podnosi prijava programa;
7.     da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe čiji je izveštaj o realizaciji prihvaćen u celosti, osim u slučaju da program podnosi prvi put;
8.     da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom, a koje su u vezi sa predlogom programa i
9.     da raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.
Prijave programa neće se razmatrati ukoliko je podnosilac programa u:
1.    postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja
 delatnosti; 
2.    blokadi poslovnog računa, ima poreske dugove ili dugove prema organizacijama
 socijalnog osiguranja i 
3.    poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojava u sportu.
Predlagači programa mogu preuzeti Uputstvo za dostavljanje predloga programa u oblasti sporta, koje će sufinansirati grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za sport i omladinu u periodu od 01. jula do 31. avgusta 2021. godine, za učenike osnovnih i srednjih škola u Beogradu, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, sa obrascima koji su sastavni deo predloga programa, u Sekretarijatu za sport i omladinu, Beograd, Ul. Kraljice Marije br. 1/XI, svakog radnog dana od 10 do 12 časova.
Potrebna dokumentacija može se preuzeti i sa zvaničnog internet sajta grada Beograda: www.beograd.rs, u delu – GRADSKI OGLASI.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti i telefonskim putem na telefone Sekretarijata za sport i omladinu: 011/715-7813 i 011/715-7463. 
Poslednji dan za podnošenje predloga programa je 5. 5.2021. godine.