sreda, 14. april 2021.

Sekretarijat za energetiku

Javni poziv za javnu nabavku usluge broj 1/21

Javni poziv
Naziv naručioca: GRAD BEOGRAD-GU SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU
Adresa: TIRŠOVA 1, Beograd, 11000
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Naziv predmeta nabavke: Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem elektromontažnih radova koje izvodi JKP „Javno osvetljenje“ Beograd po Programu II za 2021. godinu
Glavna CPV oznaka: 71631000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Beograd
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje ugovora: 
početak:  Izvršilac usluge se obavezuje da vršenje predmetne usluge započne na poziv Naručioca, po potpisivanju ugovora. , završetak:  U roku završetka realizacije Programa II JKP “Javno osvetljenje” Beograd – Unapređenje i adaptacija javnog funkcionalnog i dekorativnog osvetljenja za 2021. godinu
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 26.4.2021. 10:00:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 26.4.2021. 10:30:00
Mesto: Beograd, Tiršova ulica 1/III, kancelarija 324
Podaci o postupku otvaranja ponuda Predstavnici privrednih subjekata koji će prisustvovati otvaranju ponuda moraju da prilože pisano ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, sa jasnom naznakom da se ovlašćenje odnosi na predmetnu nabavku. U postupku otvaranja ponuda aktivno mogu učestvovati samo ovlašćeni predstavnici privrednih subjekata.