četvrtak, 29. april 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju objekta garaže, K.O. Savski venac u kompleksu KCS

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 ,145/14,83/18, 31/19, 37/19 i 9/20), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
I
MINISTARSTVO GRAĐEVINRSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
oglašavaju
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKU RAZRADU LOKACIJE ZA IZGRADNJU OBJEKTA GARAŽE SPRATNOSTI PO+P+3 NA KAT. PARCELI 1482/1 K.O. SAVSKI VENAC U KOMPLEKSU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE

 

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od  7. do 14.maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2.Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „IBM CONSULT“D.O.O. iz Beograda, Ulica Subotička br.23/2.
3. Zahtev za izradu Urbanističkog projekta podneo je „IBM CONSULT“D.O.O. iz Beograda u ime investitora Kliničkog centra Srbije, Ulica Pasterova br.2, Beograd.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi“.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 14. maja  2021. godine.