ponedeljak, 10. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom PDR područja između Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i glavne železničke stanice Beograda

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 22.04.2021. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije područja između ulica: Stjepana Filipovića, Dragana Mancea i glavne železničke stanice Beograd „Centar“, Gradska opština Savski venac, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

o g l a š a v a

RANI JAVNI UVID
POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU ULICA: STJEPANA FILIPOVIĆA, DRAGANA MANCEA I GLAVNE ŽELEZNIČKE STANICE BEOGRAD - CENTAR, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

1.    RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulice 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  u periodu od 10.5.2021. do 24.5.2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.
2.    U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45.
4.    Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 24.5.2021. godine.