nedelja, 16. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za linijski park - Stari grad i Palilula

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 29.04.2021. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd, gradske opštine Stari grad i Palilula sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 09/20)
Oglašava
JAVNI UVID U
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD,
GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

1.JAVNI UVID obaviće se od 17. maja 2021. godine do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).
2.JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.
3.Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4.Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 15. junom 2021. godine.
5.U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Tekst i grafika