nedelja, 23. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za rasplet 220 KV nadzemnih vodovoda i uvođenje nadzemnog voda 110 KV br. 117/1 - Čukarica, Rakovica, Voždovac

 

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 29.04.2021. godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za rasplet 220 kV nadzemnih vodova i uvođenje nadzemnog voda 110 kV br. 117/1 u TS ''Beograd 3'', gradske opštine: Čukarica, Rakovica i Voždovac sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)
oglašava
JAVNI UVID
u
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA RASPLET 220 KV NADZEMNIH VODOVA I UVOĐENJE NADZEMNOG VODA 110 KV BR. 117/1 U TS ''BEOGRAD 3'', GRADSKE OPŠTINE: ČUKARICA, RAKOVICA I VOŽDOVAC
sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 24. maja do 22. juna 2021. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu). 
2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 13. jula 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 22. junom 2021. godine.
5. U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Tekst i grafika - JU PDR TS „Beograd 3”