nedelja, 30. maj 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR bloka između Banjičkog venca, Goleške, Rajka Mitića i generala Pavla Jurišića Šturma

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 11.05.2021. godine,  utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije bloka između ulica Banjički venac, Goleške, Rajka Mitića i Generala Pavla Jurišića Šturma, Gradska opština Savski Venac i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)
oglašava
JAVNI UVID
u
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA BANJIČKI VENAC, GOLEŠKE, RAJKA MITIĆA I GENERALA PAVLA JURIŠIĆA ŠTURMA,
GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

1.JAVNI UVID obaviće se od 31. maja 2021. godine do 29. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18   časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu). 
2.JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu),  15. jula 2021. godine, u 13 časova. 
3.Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4.U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi ”. 
5.Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 29. junom 2021. godine.  

Tekst i grafika