ponedeljak, 7. jun 2021.

Grad Beograd

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja, Molerova 15-17

GRAD BEOGRAD
Dragoslava Jovanovića broj 2
Na osnovu rešenja gradonačelnika broj: 463-1351/21-G od 23.2.2021. god. i broj: 020-3136/21-G od 10.5.2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd

oglašava
OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA
U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

I PREDMET OTUĐENJA: 
1.    Poslovni prostor-magacin u prizemlju stambene zgrade u Ul. Molerovoj br. 15–17 u Beogradu: 
-    površina nepokretnosti: 171 m2,
-    početna cena: 110.000,00 evra;
-    iznos depozita: 40.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita.
NAPOMENE:
Navedena nepokretnost nije ispražnjena od lica i stvari. U toku je postupak za iseljenje iz predmetnog poslovnog prostora.
Navedena nepokretnost otuđuje se u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
II USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom, koja do 16.6.2021. godine dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena.
ZA PRAVNA LICA:
Potpuna prijava pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište, broj telefona i potpis ovlašćenog lica u pravnom licu.
Uz prijavu pravna lica dostavljaju:
– izvod iz registra privrednih subjekata (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa),
– potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
ZA FIZIČKA LICA:
Potpuna prijava fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona i mora biti potpisana.
Fizičko lice uz prijavu dostavlja fotokopiju lične karte.
Ako je to lice privatni preduzetnik uz prijavu dostavlja:
– izvod iz registra nadležnog organa (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa),
– potvrdu o poreskom identifikacionom broju.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, dostavlja se punomoćje za zastupanje koje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika, osim advokatskih punomoćja.
Svi podnosioci prijava moraju dostaviti original dokaza o uplati depozita čiji iznos je naveden uz nepokretnost za koju se prijavljuju.
Uplata depozita od strane lica koje nije podnosilac prijave neće biti prihvaćena, te će se prijava uz tako uplaćen depozit smatrati nepotpunom.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa gore navedenim nepokretnostima (izvod iz lista nepokretnosti, procenu tržišne vrednosti stana i dr.), mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156, telefon broj 011/2753-763 i 011/330-9641, od 9 do 15 časova.
Poslednji dan za podnošenje prijava je 16.6.2021. godine.
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju samo ona lica koja podnesu blagovremenu i potpunu prijavu.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45 i to do 16.6.2021., do 12 časova. Prijave poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do navedenog vremena. Prijave pristigle posle naznačenog vremena biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sekretarijat za imovinske i pravne poslove – Prijava za učešće u javnom nadmetanju za otuđenje nepokretnosti XXI-08-463-327/20”, kao i ime, prezime i adresa podnosioca.
Javno nadmetanje će se održati dana 18.6.2021. u 10 časova u Velikoj sali na 20. spratu poslovne zgrade Gradske uprave Grada Beograda, Ulica kraljice Marije br. 1.
III POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti-stana na kojem je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, obrazovana rešenjem gradonačelnika broj: 020-3136/21-G od 10.5.2021. godine.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave u toku javnog nadmetanja ne prihvati početnu cenu kao kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu nepokretnosti.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, a odustane od date ponude, gubi pravo na vraćanje depozita.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču.
Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
Troškovi overe, kao i drugi troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla, padaju na teret kupca.
Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor ili ne plati kupoprodajnu cenu u navedenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita.
Učesnici javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od održavanja javnog nadmetanja.
Najpovoljniji ponuđač ima pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od dana uplate kupoprodajne cene.


Ispravka oglasa - Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja