ponedeljak, 7. jun 2021.

Grad Beograd

Otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini grada Beograda u postupku javnog nadmetanja, Danila Lekića Španca 13

GRAD BEOGRAD
Dragoslava Jovanovića broj 2
Na osnovu rešenja gradonačelnika broj: 463-1201/21-G od 18. februara 2021. godine i broj: 020-2647/21-G od 13. aprila 2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti – stana na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd

oglašava:
OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA
U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

I PREDMET OTUĐENJA: 
1.    Četvorosoban stan u potkrovlju stambene zgrade u Ulici Danila Lekića Španca br.13 u Beogradu; 
-    površina stana: 102 m2
-    početna cena: 107.500,00 evra;
-    iznos depozita: 20.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan uplate depozita.
Razgledanje navedene nepokretnosti je svakog radnog dana, počevši od 8. do 15. juna 2021. godine, od 12 do 15 časova, uz obaveznu prethodnu najavu.
NAPOMENE:
Navedena nepokretnost otuđuje se u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju.
II USLOVI PRIJAVLJIVANJA
Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, u skladu sa zakonom, koja do 16. juna 2021. godine dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena.
ZA PRAVNA LICA:
Potpuna prijava pravnog lica mora da sadrži naziv, sedište, broj telefona i potpis ovlašćenog lica u pravnom licu;
Uz prijavu, pravna lica dostavljaju:
- izvod iz registra privrednih subjekata (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa),
- potvrda o poreskom identifikacionom broju.
ZA FIZIČKA LICA:
Potpuna prijava fizičkog lica mora da sadrži ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj i broj telefona, kao i da bude potpisana.
Fizičko lice uz prijavu dostavlja fotokopiju lične karte.
Ako je to lice privatni preduzetnik, uz prijavu dostavlja:
- izvod iz registra nadležnog organa (ne stariji od datuma objavljivanja oglasa),
- potvrda o poreskom identifikacionom broju.
U slučaju da podnosioca prijave zastupa punomoćnik, dostavlja se punomoćje za zastupanje koje mora biti specijalno i overeno od strane javnog beležnika, osim advokatskih punomoćja.
Svi podnosioci prijava moraju dostaviti original dokaza o uplati depozita, čiji je iznos naveden uz nepokretnost za koju se prijavljuju.
Uplata depozita od lica koje nije podnosilac prijave neće biti prihvaćena, te će se prijava uz tako uplaćen depozit smatrati nepotpunom.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, uputstvo o načinu uplate depozita), kao i uvid u dokumentaciju u vezi sa gore navedenim nepokretnostima (izvod iz lista nepokretnosti, procenu tržišne vrednosti stana i dr.), mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45, I sprat, kancelarija broj 156, brojevi telefona 011/2753-763 i 011/3309-641 od 9 do 15 časova.
Poslednji dan za podnošenje prijava je 16. jun 2021. godine.
Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju samo ona lica koja blagovremeno podnesu potpunu prijavu.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju podnose se pisarnici Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta 43-45 i to do 16. juna 2021. godine do 12 časova. Potrebno je da prijave poslate poštom pristignu u pisarnicu do navedenog vremena. Prijave pristigle posle naznačenog vremena biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sekretarijat za imovinske i pravne poslove – Prijava za učešće u javnom nadmetanju za otuđenje nepokretnosti XXI-08-463-98/18”, kao i ime, prezime i adresa podnosioca.
Javno nadmetanje će se održati 21. juna 2021. godine u 10 časova u Velikoj sali na 20. spratu poslovne zgrade Gradske uprave Grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1. 
III POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
Postupak javnog nadmetanja obavlja Komisija za sprovođenje postupka otuđenja javnim nadmetanjem nepokretnosti – stana na kojem je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, obrazovana rešenjem gradonačelnika broj: 020-2647/21-G od 13. aprila 2021. godine.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave u toku javnog nadmetanja ne prihvati početnu cenu kao kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.
Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem ako početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje prihvati kao kupoprodajnu cenu nepokretnosti.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene.
Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene, a odustane od date ponude, gubi pravo na vraćanje depozita.
Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke da se nepokretnost otuđi najpovoljnijem ponuđaču.
Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 (petnaest) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
Troškovi overe kao i drugi troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca.
Isplata kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor ili ne plati kupoprodajnu cenu u navedenim rokovima, gubi pravo na povraćaj depozita.
Učesnici javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača imaju pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od održavanja javnog nadmetanja.
Najpovoljniji ponuđač ima pravo na povraćaj depozita u roku od 10 (deset) radnih dana od dana uplate kupoprodajne cene.