utorak, 8. jun 2021.

Sekretariajt za urbanizam i građevinske poslove

Java prezentacija urbanističkog proejkta za izgradnju stambeno-poslovnog kompeksa na katastarskoj parceli 2906/21 K.O. Novi Beograd u bloku 64

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020, 52/21), 
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove


oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO – POSLOVNOG KOMPLEKSA SPRATNOSTI 3P0+P+6+Ps NA KATASTARSKOJ PARCELI 2906/21 K.O.NOVI BEOGRAD U BLOKU 64

1.    JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. do 23.6.2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2.    Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Privredno društvo „ARHIGRAM“ d.o.o. iz Beograda, Ulica krunska br.11.
3.    Zahtev Urbanističkog projekta podnelo je Privredno društvo „ARHIGRAM“ d.o.o. iz Beograda, Ulica krunska br.11
4.    U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi“.
5.    Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6.    Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić d.i.a. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1
7.    Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 23.juna 2021. godine.

Tekst i grafika