ponedeljak, 7. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije za blok između ulica: Krunske, Kneginje Zorke, Njegoševe i Smiljanićeve

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 25.05.2021. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Krunske, Kneginje Zorke, Njegoševe i Smiljanićeve, Gradska opština Vračar, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)
oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK IZMEĐU ULICA: KRUNSKE, KNEGINJE ZORKE, NJEGOŠEVE I SMILJANIĆEVE, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu)  od 7. do 21. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45.
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. junom 2021. godine.