ponedeljak, 7. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade izmena i dopuna plana detaljne regulaci za prostorno kulturno istorijsku celinu Topčider I faza - Radnička ulica

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda, koja je na 167. sednici održanoj 02.03.2021. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za prostorno kulturno istorijsku celinu Topčider I faza - Radnička ulica, opština Čukarica, za deo između ulica: Radničke (Savske magistrale), Kirovljeve i Visoke, na rani javni uvid, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)
oglašava
RANI JAVNI UVID 
POVODOM IZRADE  IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA PROSTORNO KULTURNO ISTORIJSKU CELINU TOPČIDER I FAZA - RADNIČKA ULICA, OPŠTINA ČUKARICA, ZA DEO IZMEĐU ULICA: RADNIČKE (SAVSKE MAGISTRALE), KIROVLJEVE I VISOKE

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 7. do 21. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu)
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 21. jun 2021. godine.