četvrtak, 17. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kat.parceli 16569 K.O. Zemun

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KAT. PARCELI 16569 K.O. ZEMUN U ULICI CARA DUŠANA BR.115-117 U ZEMUNU


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 24. juna do 1.jula 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Društvo za arhitekturu, urbanizam i inženjering „URBANISTIQ″ d.o.o. iz Beograda, Ul. Pere Velimirovića br.50.
3. Zahtev Urbanističkog projekta podneo je „URBANISTIQ″ d.o.o. iz Beograda u ime Investitora „NIKŠA KOMERC″d.o.o. iz Beograda, Ul. Zrenjaninski put br. 86 D.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi“.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ul. kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ul. 27. marta br. 43-45, najkasnije do 1. jula 2021. godine.