ponedeljak, 21. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR bloka izmeu ulica: Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana i Kralja Milutina

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 
8. 6. 2021. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana detaljne regulacije bloka između ulica Nemanjine, Svetozara Markovića, Kralja Milana i Kralja Milutina, gradske opštine Savski venac i Vračar, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)

oglašava
RANI JAVNI UVID
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA NEMANJINE,
SVETOZARA MARKOVIĆA, KRALJA MILANA I KRALJA MILUTINA,
GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC I VRAČAR


1.    RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 21. 6. do 5. 7. 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova.
2.    U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ul. 27. marta br. 43-45.
4.    Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, zaključno sa do 5. 7. 2021. godine.