petak, 18. jun 2021.

Gradsko pravobraničaštvo grada Beograda

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/17, 113/17-dr.zakon i 95/18), člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti na novo novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-4907/2021 od 28. maja 2021. godine,
Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda,
oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

                  

I Organ u kome se radno mesto popunjava: 
Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda, u Beogradu, ul. Tiršova br. 3.
II Radno mesto koje se popunjava: 
Radno mesto za obavljanje poslova pravobranilačkog pripravnika – 1 (jedan) izvršilac.
Opis poslova:
Obavljaju se pravni poslovi i to: 
Poslovi zastupanja.
Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu  i znanje rada na računaru. 
III Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: 
Kriterijumi za ocenu kvalifikovanosti kandidata, usmena provera:
1.    Analitičko rezonovanje i logičko zaključivanje;
2.    Motivisanost za rad;
3.    Komunikativnost – ophođenje u službenoj komunikaciji;
4.    Način izražavanja – verbalne sposobnosti;
5.    Samouverenost;
6.    Provera rada na računaru.
IV Mesto rada: 
Beograd, ul. Tiršova 3.
V Adresa na koju se podnose prijave:
Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda, u Beogradu, ul. Tiršova 3, sa naznakom „za javni konkurs“.
VI Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: 
Zdenka Veselinović, tel: 360 – 57- 92.
VII  Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja na portalu grada Beograda.
VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: 
Pored uslova iz člana 80. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ( da je učesnik konkursa državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci) potrebno je dostaviti i sledeće: prijavu sa biografijom; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju diplome kojom se potvrđuje stručna sprema.
Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena. 
IX Trajanje radnog odnosa: 
Radni odnos se zasniva na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine.
X Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku: 
Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, izvršiće se u prostorijama Gradskog pravobranilaštva grada Beograda, u Beogradu, ul. Tiršova 3, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom ili telefonskim putem na adrese ili brojeve koje su naveli u prijavi.   
NAPOMENA:
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene. 
Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Gradskog pravobranioca grada Beograda.
Ovaj oglas objavljuje se na portalu grada Beograda www.beograd.rs 
•    Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu
koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.