nedelja, 20. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PDR između ulica: Miloja Đaka, Mihaila Avravomovića, Baje Pivljanina, Velisava Vulovića i KP 21446, Savski venac

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa Zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 03.06.2021.godine, utvrdila Nacrt plana detaljne regulacije za blok između ulica: Miloja Đaka, Mihaila Avramovića, Baje Pivljanina, Velisava Vulovića i katastarske parcele 21446 KO Savski venac, Gradska opština Savski venac i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 9/20)
oglašava
JAVNI UVID
u
NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOK IZMEĐU ULICA: MILOJA ĐAKA, MIHAILA AVRAMOVIĆA, BAJE PIVLJANINA, VELISAVA VULOVIĆA I KATASTARSKE PARCELE 21446 KO SAVSKI VENAC, GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC

1.JAVNI UVID obaviće se od 21. juna do 21. jula 2021.godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
2.JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 29. jula 2021.godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3.Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave, Ulica 27. marta br. 43-45 (sala II u suterenu).
4.Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. julom 2021. godine. 
5.U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.