utorak, 22. jun 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove i Ministarsto građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19, 37/19 – dr. Zakon, 9/20 i 52/21) 

oglašava 
RANI JAVNI UVID 
povodom izrade 
PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA REALIZACIJU PROJEKTA „SRPSKO-KINESKI INDUSTRIJSKI PARK MIHAJLO PUPINˮ 

 

Tekst oglasa i dokumentaciju možete preuzeti ovde: