utorak, 13. jul 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta „Centar za rani razvoj dece i inkluziju”, Novi Beograd

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA „CENTAR ZA RANI RAZVOJ DECE I INKLUZIJU (CRRDI) U ULICI DR HUGO KLAJNA, DEO K.P. BROJ 1569, KO NOVI BEOGRAD“

1.    JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu od 21. do 29. jula 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2.    Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering „D.A. – DIZAJN ARHITEKTURA“ d.o.o. iz Beograda, Ulica gandijeva br. 169/1.
3.    Zahtev Urbanističkog projekta podnelo je preduzeće za projektovanje, konsalting i inženjering „D.A. – DIZAJN ARHITEKTURA“ d.o.o. iz Beograda, Ulica gandijeva br. 169/1.
4.    U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda u rubrici “Gradski oglasi“.
5.    Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6.    Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Milica Lazarević mast.inž.urb. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7.    Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 29. jula 2021. godine.