četvrtak, 19. avgust 2021.

Sekretarijat za sport i omladinu

Poziv za dostavljanje predloga projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u gradu Beogradu koji će se sufinansirati i realizovati u periodu od 1.januara do 28. februara 2022. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za sport i omladinu

Beograd, Kraljice Marije 1
upućuje
POZIV
ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA
OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA U GRADU BEOGRADU KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI I REALIZOVATI U PERIODU OD 1. JANUARA DO 28. FEBRUARA 2022. GODINE

Predmet ovog konkursa su projekti od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji će se realizovati u periodu od 1. januara do 28. februara 2022. godine, a koji su besplatni za učenike završnog razreda osnovnih škola i učenike svih razreda srednjih škola u Beogradu.
Predlozi projekata koji su predmet ovog javnog poziva su: 
-Projekti koji se odnose na rad sa talentovanim mladima
-Projekti iz aktivizma, socijalne uključenosti, zdravih stilova života i pravilnog korišćenja slobodnog vremena
- Projekti iz oblasti neformalnog obrazovanja, bezbedonosne edukacije i borbe protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici
-Projekti koji se odnose na rad sa mladima iz marginalizovanih grupa i disfunkcionalnih porodica 
-Projekti iz oblasti nauke
-Projekti iz oblasti umetnosti
-Projekti obuke tradicionalnim veštinama starih zanata
Obavezni uslovi:
- da svi kandidovani projekti budu besplatni za korisnike;
- da se projekat realizuje (direktan rad sa korisnicima) tokom januara i februara meseca 2022. godine, i to u trajanju od najmanje 16 časova (1 čas=60 minuta) tokom svakog od ta dva meseca, odnosno ukupno najmanje 32 časa u toku pomenutog perioda;
- da nosilac projekta ima sedište na teritoriji grada Beograda;
- posedovanje referenc liste za predlagače projekata koji prvi put dostavljaju projekte (iskustvo u realizaciji projekata, preporuke eksperata); 
 -da je obezbeđeno najmanje 10% ukupnih troškova projekta iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora;
Poziv se upućuje:
-Udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, ustanovama, naučnoistraživačkim institutima i drugim pravnim licima 
Potrebna dokumentacija (Upustvo koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje projekta i Obrazac prijave koji je sastavni deo predloga projekta) preuzima se sa zvaničnog internet sajta Grada Beograda: www.beograd.rs 
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 715-7430 
Rok za podnošenje predloga projekata je 1.septembar 2021. godine.