utorak, 14. septembar 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za faznu izgradnju stambeno-poslovnih objekata na GP1 (KP 259 i 258/5 KO Novi Beograd) i GP2 (KP 258/6 KO Novi Beograd), na uglu ulica Goce Delčeva i Bulevara Mihajla Pupina

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za faznu izgradnju stambeno-poslovnih objekata na GP1 (KP 259 i 258/5 KO Novi Beograd) i GP2 (KP 258/6 KO Novi Beograd), na uglu ulica Goce Delčeva i Bulevara Mihajla Pupina u Beogradu

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 21. do 28. septembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „PC ART” DOO iz Beograda, Ulica Strahinjića Bana br. 66a.
3. Zahtev Urbanističkog projekta podneo je „PC ART” DOO iz Beograda u ime investitora „CENTROTEXTIL D.O.O. BEOGRAD”, Ulica kneza Mihaila br. 1-3, „JUGOFUND DOO BEOGRAD”  Bulevar Mihajla Pupina 117 i „NAPRED AD BEOGRAD”, Bulevar Mihajla Pupina 115, svi iz Beograda.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 28. septembra 2021. godine.