subota, 11. decembar 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju objekta Geografskog fakulteta i Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu na građevinskoj parceli GP1 koju čine cele KP 2902/1 i 2902/6 KO Novi Beograd

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju objekta Geografskog fakulteta i Fakulteta za bezbednost Univerziteta u Beogradu na građevinskoj parceli GP1 koju čine cele KP 2902/1 i 2902/6 KO Novi Beograd

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 20. do 27. decembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „ZAP” d.o.o. za projektovanje, konsalting, inženjering, građevinarstvo i promet iz Beograda, Ulica Stjepana Ljubiše br. 17.

3. Zahtev Urbanističkog projekta podnelo je preduzeće „ZAP” d.o.o. za investitora Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Studentski trg 3/III, Beograd.

4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda u rubrici „Gradski oglasi”.

5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a. Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.

7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta br. 43-45, najkasnije do 27. decembra 2021. godine.