nedelja, 19. decembar 2021.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj proceni

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 14.12.2021. godine, utvrdila Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

oglašava

JAVNI UVID U 
Nacrt izmena i dopuna plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd (celine I – XIX) (I faza – 2. etapa) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

1. JAVNI UVID obaviće se od 20. decembra 2021. do 21. januara 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

2. JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. februara 2022. godine, u 8 časova.

3. Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana svakog radnog dana od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

4. U toku javnog uvida, Nacrt plana bićedždž izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

5. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 21. januarom 2022. godine.

Tekst i grafika