četvrtak, 30. decembar 2021.

Sekretarijat za javni prevoz

Javni poziv za javnu nabavku u otvorenom postupku, usluge - Prevoz putnika u javnom rečnom prevozu u Beogradu

Na osnovu člana 22. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Republike Srbije („Službeni glasnik RS” br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za javni prevoz

27. marta 43-45
objavljuje
JAVNI POZIV
Za javnu nabavku u otvorenom postupku, usluge - Prevoz putnika u javnom rečnom prevozu u Beogradu

Naziv naručioca: GRAD BEOGRAD - GU SEKRETARIJAT ZA JAVNI PREVOZ
Adresa: DVADESETSEDMOG MARTA BR. 43-45, Beograd, 11000
Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak
Vrsta predmeta nabavke: Usluge
Naziv predmeta nabavke: Prevoz putnika u javnom rečnom prevozu u Beogradu
Glavna CPV oznaka: 60600000
Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke nije oblikovan u partije.
Glavno mesto izvršenja: Grad Beograd
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu: Cene
Trajanje ugovora: 
početak: Od dana stupanja na snagu ugovora. Ugovor stupa na snagu danom prijema pisanog obaveštanja od strane Privatnog partnera kojim ga Javni parner obaveštava i potvrđuje da su pontoni ili pristani stavljeni u funkciju javnog prevoza putnika u linijskoj plovidbi., završetak: 30 godina, odnosno 360 meseci od dana stupanja na snagu ugovora.
Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Ponude ili prijave moraju se podneti elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 21.2.2022. 12:00:00
Otvaranje ponuda
Datum i vreme: 21.2.2022. 12:10:00
Mesto: 27. marta 43-45, 11000 Beograd, Sekretarijat za javni prevoz, kancelarija 242a
Podaci o postupku otvaranja ponuda Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača i druga lica. Pravo aktivnog učestvovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi komisije za javnu nabavku i ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su Komisiji predali ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
Dodatni podaci: Projekat pokrenut na inicijativu privatnog predlagača. U slučaju da Izabrani ponuđač nije predlagač samoinicijativnog predloga projekta, biće u obavezi da nadoknadi troškove privatnom predlagaču u vrednosti izrađene dokumentacije koji iznose 15.263.200,00 RSD a sastoje se od troškova izrade Predloga projekta JPP u iznosu od 4.703.200,00 RSD i Studijsko-razvojnog projekta u iznosu od 10.560.000,00 RSD.