četvrtak, 30. decembar 2021.

Sekretarijat za saobraćaj

Javni poziv za podnošenje ponuda za učešće u postupku dodele koncesije - „Poveravanje upravljanja sistemom javnih bicikala na teritoriji grada Beograda”

Na osnovu člana 35. stav 1. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016, u daljem tekstu: Zakon),
Republika Srbija
GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Davalac koncesije: Sekretarijat za saobraćaj

27. marta 43-45, Beograd

objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za učešće u postupku dodele koncesije - „Poveravanje upravljanja sistemom javnih bicikala na teritoriji grada Beograda“

Kontakt podaci davaoca koncesije:
Naziv i adresa Davaoca koncesije: Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj,  ul. 27. Marta 43-45, 11000 Beograd, elektronska adresa:  saobracaj.javnenabavke@beograd.gov.rs, internet stranica: www. bgsaobracaj.rs

Podaci o postupku:
Davalac koncesije, postupak dodele koncesije sprovodi na predlog zainteresovanog lica, za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, a u skladu sa članom 10. stav 1. i članom 20. stav 3. Zakona.
Postupak se sprovodi na osnovu Mišljenja Komisije za javno-privatno partnerstvo, Vlade Republike Srbije, br. 46/2021 od 17.12.2021. godine.
Koncesija se daje u skladu sa čl. 35-41. Zakona.

Predmet koncesije, mesto obavljanja koncesione delatnosti i rok trajanja koncesije:
Predmet koncesije je ustupanje javnih površina koje su u javnoj svojini grada Beograda, koncesionaru na određeno vreme, pod posebno propisanim uslovima, radi finansiranja, postavljanja stanica, nabavke bicikala i opreme, uvođenja i upravljanja sistemom javnih bicikala za grad Beograd, uz plaćanje koncesione naknade. 
Mesto obavljanja koncesione delatnosti: Grad Beograd, Republika Srbija.
Rok trajanja koncesije: 15 godina.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija dostupna je na Portalu javnih nabavki Kancelarije za javne nabavke https://jnportal.ujn.gov.rs/ i na internet stranici Davaoca koncesije www.bgsaobracaj.rs. Naknada za uvid ili otkup konkursne dokumentacije neće se naplaćivati.

Rok za predaju ponuda, način podnošenja i rok važenja ponude, adresa na koju se dostavljaju ponude, jezik i pismo na kojem ponude moraju da budu sačinjene:

Rok za predaju ponuda: do 1. marta 2022. godine, do 12 časova, po lokalnom vremenu.

Način podnošenja ponuda: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom dokumentacijom i ovim javnim pozivom. Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za saobraćaj, pisarnica, Beograd, ul. 27. marta 43-45, sa naznakom: Ponuda za učešće u postupku davanja koncesije - „Poveravanje upravljanja sistemom javnih bicikala na teritoriji grada Beograda“ - NE OTVARATI”. Na poleđini koverte ili kutije navesti naziv i adresu ponuđača. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, potrebno je na koverti naznačiti da se radi  o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Rok važenja ponude: Ponuda   mora da važi minimum 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.
Adresa za dostavljanje ponuda:  ul. 27. Marta 43-45, 11000 Beograd, pisarnica Sekretarijata za saobraćaj.
Jezik i pismo ponude: ponuda mora biti na srpskom jeziku. Ukoliko ponuda sadrži dokument na stranom jeziku, obavezno je uz dokument dostaviti i prevod na srpski jezik overen od strane sudskog tumača.

Kompletan tekst javnog poziva možete pogledati/preuzeti ovde: