petak, 14. januar 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu „AL DAHRA Srbija” d.o.o. - Kovilovo

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Preduzeće „AL DAHRA Srbija” d.o.o, Gorskih jasenova 4, Padinska Skela, kao nosilac projekta, podnelo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje privredno-industrijskog kompleksa fabrike za proizvodnju stočne hrane, u 3 faze, na katastarskoj parceli broj 93 KO Kovilovo, na području gradske opštine Palilula u Beogradu.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu navedene studije, na službenom sajtu grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi), do 11. februara 2022. godine.

Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana 11. februara 2022. godine, u 10 časova, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda, Karađorđeva 71.

Mišljenje o navedenoj studiji zainteresovana javnost može dostaviti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine u roku određenom za javni uvid i izneti u toku javne prezentacije, odnosno javne rasprave.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 20. i 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).