ponedeljak, 17. januar 2022.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Javni konkurs za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda u periodu april 2022. – mart 2023. godine

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Raspisuje

JAVNI KONKURS
za finansiranje programa koje realizuju udruženja iz oblasti boračko-invalidske zaštite na teritoriji grada Beograda u periodu april 2022. – mart 2023. godine

1. Predmet oglašavanja
Sekretarijat za socijalnu zaštitu, u cilju poboljšanja kvaliteta života boraca, veterana, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca, kao i negovanja tradicije oslobodilačkih ratova Srbije pruža podršku udruženjima za sprovođenje programskih aktivnosti. 

2. Podnosioci prijava
Podnosioci prijava mogu biti isključivo:
1. Udruženja sa sedištem u gradu Beogradu koja su registrovana u Registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre; 
2. Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju programa.
Bliži uslovi za podnošenje prijave mogu se pronaći u smernicama za podnosioce programa koji se prijavljuju na konkurs.

3. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Program se dostavlja na srpskom jeziku, napisan ćirilicom, obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. 
Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
- Prilog 1 – Obrazac za pisanje programa,
- Prilog 2 – Obrazac budžeta programa,
- Prilog 3 – Narativni budžet,
- Izjava o broju članova udruženja (dostupni na internet adresi Gradske uprave grada Beograda www.beograd.rs i Portalu e-Uprava).

4. Rok i način dostavljanja programa
Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, Sektoru za razvoj usluga socijalne zaštite i saradnju sa udruženjima: Beograd, ul. 27. marta 43-45, isključivo po pravilima navedenim u smernicama za podnosioce programa.

Programi se mogu dostavljati u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.