ponedeljak, 24. januar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade PDR za deo bloka 11a - Novi Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 11.01.2022. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo bloka 11a, na uglu ulica Trešnjinog cveta i Bulevara Mihajla Pupina, Gradska opština Novi Beograd, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) 
oglašava
RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO BLOKA 11A, NA UGLU ULICA TREŠNJINOG CVETA I BULEVARA MIHAJLA PUPINA, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD 

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 24. januara do 7. februara 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, ulica. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 7. februarom 2022. godine.