petak, 28. januar 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o donetom rešenju kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Pinosava”

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Karađorđeva 71

objavljuje
OBAVEŠTENJE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na zahtev nosioca projekta Grada Beograda, Sekretarijata za komunalne i stambene poslove Gradske uprave grada Beograda – Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P, doneo je rešenje kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Pinosava” na građevinskoj parceli PPOV1 koju čini katastarska parcela broj 368/1 KO Pinosava, sa ispustom na katastarskim parcelama br. 368/2 i 821/3 KO Pinosava i dovodnim kolektorom na katastarskoj parceli broj 822/1 KO Pinosava, na području gradske opštine Voždovac u Beogradu, koju je izradilo Preduzeće „IWA Consalt” d.o.o. iz Beograda, Anastasa Jovanovića 3.
U sprovedenom postupku utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Pinosava” na građevinskoj parceli PPOV1 koju čini katastarska parcela broj 368/1 KO Pinosava, sa ispustom na katastarskim parcelama br. 368/2 i 821/3 KO Pinosava i dovodnim kolektorom na katastarskoj parceli broj 822/1 KO Pinosava, izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.
Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planiranu izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Pinosava”, realizuje u svemu u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u Studiji, koje se odnose na:
1. Mere koje su planirane za smanjenje, sprečavanje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu, i to:
1.1 mere zaštite životne sredine predviđene tehničkom dokumentacijom;
1.2 dodatne organizacione i tehničke mere zaštite životne sredine u toku izvođenja i rada projekta, koje uključuju i mere zaštite u slučaju udesa;
2. Program praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring).
Overene mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i daju se na uvid kod tehničkog pregleda objekta.
Rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu je konačno u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovane javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 25. i 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 135/04 i 36/09).