sreda, 2. februar 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu bazne stanice mobilne telefonije „TELEKOM SRBIJA

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta preduzeće „TELEKOM SRBIJA” a.d. iz Beograda, Takovska 2, podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG218, BGU218, BGL218, BGO218 Ripanj 2”, postavljene na antenskom stubu na katastarskoj parceli broj 408/1 KO Ripanj, na području gradske opštine Voždovac u Beogradu.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva na službenom sajtu Grada Beograda (www.beograd.rs, Gradski oglasi).

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 17. februar 2022. godine.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).