nedelja, 27. februar 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt PGR za područje gradske opštine Palilula van obuhvata generalnog urbanističkog plana Beograda

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je, na sednici održanoj 10. februara 2022. godine, utvrdila Nacrt plana generalne regulacije za područje Gradske opštine Palilula van obuhvata Generalnog urbanističkog plana Beograda sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

Oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA VAN OBUHVATA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA

sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

1.    JAVNI UVID obaviće se od 28. februara do 11. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Palilula, Takovska br. 12.
2.    JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Palilula, Takovska br.12.
4.    Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 11. aprilom 2022. godine.
5.    U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Tekst i grafika: https://1drv.ms/u/s!AnVhsPc6En3J3DYElPBIDEL8GkD2?e=3izbG3