sreda, 2. mart 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za rekonstrukciju, dogradnju postojećih objekata i izgradnju novih objekta u okviru Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije - "DR VUKAN ČUPIĆ"

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJU NOVIH OBJEKTA (OZNAČENIH KAO 3, 4 I 5) U OKVIRU INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE „DR VUKAN ČUPIĆ” NA GP1 I GP2 KOJE SU FORMIRANE OD CELIH K.P.BR. 322/2, 322/3, 322/4 I DELOVA K.P.BR.123/1 I 322/1 KO NOVI BEOGRAD, GO NOVI BEOGRAD, BEOGRAD,
SA DETALJNOM RAZRADOM GP1


1.    JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 9. do 17. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova. 
2.    Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je preduzeće „BUREAU CUBE PARTNERS” d.o.o. Humska br.6, Beograd.
3.    Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta je podnelo preduzeće „BUREAU CUBE PARTNERS” d.o.o., Humska br.6, Beograd, a u ime investitora - Republika Srbija, za potrebe Instututa za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić".
4.    U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi“.
5.    Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6.    Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7.    Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, na pisarnici u Ulici 27. marta br. 43-45, najkasnije do 17. marta 2022. godine.