ponedeljak, 14. mart 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni povodom izrade PDR pijace Kalenić, Vračar

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 20.07.2021. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije pijace Kalenić, Gradska opština Vračar, na rani javni uvid i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

oglašava

RANI JAVNI UVID 
povodom izrade
PLANA DETALJNE REGULACIJE PIJACE KALENIĆ, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

1. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 14. do 28. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

2. U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Plana, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

3. Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

4. Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, zaključno sa 28. martom 2022. godine.

Tekst i grafika RJU PDR pijaca Kalenić