četvrtak, 7. april 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
 SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, U 2022. GODINI

Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata  

Sekretarijat je Javni konkurs za finansiranje projekata koje realizuju udruženja na teritoriji grada Beograda u oblasti zaštite životne sredine u 2022. godini objavio u sredu 23. februara 2022. godine na zvaničnom sajtu Grada Beograda i Portalu e-uprave. Rok za dostavljanje predloga projekata bio je 15 dana od dana objavljivanja, odnosno 10. mart 2022. godine.

Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje projekata nevladinih organizacija u budžetu grada Beograda po Javnom konkursu za 2022. godinu iznose 25.000.000,00 dinara.
Na sastanku Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za finansiranje projekata i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Beograda u 2022. godini, (u daljem tekstu: Komisija) održanog 6. aprila 2022. godine konstatovano je sledeće:
-    Na adresu Sekretarijata za zaštitu životne sredine, preko Pisarnice, pristiglo je ukupno devedesetdevet (99) prijava;
-    2 (dva) udruženja su prijave dostavile samo elektronskim putem;
-    Od ukupno pristigle stojedne (101) prijave, osamdesetčetiri (84) prijave su dostavljene na propisan način (putem Pisarnice i elektronskim putem)
-    Ukupno tražena sredstva za realizaciju projekata svih udruženja iznose 94.457.227,00 dinara; 
-    Predloženo je da pedesetčetiri (54) projekta bude finansirano, odnosno sufinansirano (u prilogu Tabela 1.).

Učesnici Konkursa imaju pravo uvida u roku od 3 dana od dana objavljivanja Predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, Karađorđeva ulica br. 71, od 10 do 13 časova.
Učesnici konkursa imaju pravo prigovora na Predlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata u roku od 8 dana od dana njenog objavljivanja dostavljanjem pisanog prigovora na adresu: Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Ulica 27. marta br. 43-45, Beograd, sa napomenom: „Za Komisiju za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata od javnog interesa u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Beograda u 2022. godini”.
Primedbe koje budu upućene posle utvrđenog roka neće biti razmatrane.
Odluku o prigovoru donosi rukovodilac organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Osoba za kontakt: Gordana Šćepanović 063/324-565, ekonvo@beograd.gov.rs

Predlog liste vrednovanja možete pogledati/preuzeti ovde: