sreda, 20. april 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju novih objekata - ergele za lečenje dece hipoterapijom, u okviru kompleksa neuropsihijatrijske klinike - opština Voždovac

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVIH OBJEKATA – ERGELE ZA LEČENJE DECE HIPOTERAPIJOM, U OKVIRU KOMPLEKSA NEUROPSIHIJATRIJSKE KLINIKE KLINIČKOG CENTRA, NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI J7.1 KOJA SE FORMIRA OD KAT.PARCELE 21/2, 22/16, 22/14, 22/3, 22/12, 21/3 I 21/1, SVE KO RIPANJ, ULICA AVALSKA, OPŠTINA VOŽDOVAC, BEOGRAD


1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od  28. aprila do 10. maja 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za projektovanje, prostorno planiranje, istraživanje izvođenje radova i inženjering „VEMEX PROJECT” d.o.o. iz Beograda, Ulica Đure Daničića  br.4.
3. Zahtev Urbanističkog projekta podnelo je Preduzeće za projektovanje, prostorno planiranje, istraživanje izvođenje radova i inženjering „VEMEX PROJECT” d.o.o. iz Beograda u ime investitora “NICCO” d.o.o. iz Beograda.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici “Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 10. maja 2022. godine.

Tekst i grafika