subota, 7. maj 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na GP1 formiranu od KP 7880/8, 7880/6 i 7880/10 KO Voždovac

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Kraljice Marije 1

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA GP1 KOJA SE FORMIRA OD KATASTARSKIH PARCELA 7880/8, 7880/6 I 7880/10 K.O. VOŽDOVAC U ULICI VOJVODE STEPE BR. 449

1. JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. do 24. maja 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
2. Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je JP „ZAVOD ZA URBANIZAM ŠID” iz Šida, Ulica kneza Miloša br.2/1.
3. Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je preduzeće „AVALON INVEST” d.o.o. iz Beograda, Bulevar Oslobođenja 321.
4. U toku javnog uvida, elaborat za javni uvid za potrebe izrade Urbanističkog projekta, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.
5. Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
6. Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Mitrović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1.
7. Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, najkasnije do 24. maja 2022. godine.