utorak, 10. maj 2022.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Obaveštenje - zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom - FK Umka

Na osnovu člana 63. stav 3. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Karađorđeva 71

objavljuje

OBAVEŠTENJE

O PRIJEMU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE  DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE NEOPASNIM OTPADOM

 

Operater Fabrika kartona „Umka” d.o.o, 13. oktobar 1, Umka, Beograd, (matični broj 07007019), podneo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada – otpadnog papira i kartona, odnosno korišćenje navedenog otpada kao sirovine u procesu proizvodnje kartona, u postrojenju na katastarskoj parceli broj 30633 KO Umka, na lokaciji sedišta operatera, na području gradske opštine Čukarica.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja i predloga o podnetom zahtevu je 23. maj 2022. godine.