četvrtak, 2. jun 2022.

Sekretarijat za privredu

Odluka o dodeli finansijskih sredstva za sufinansiranje dela troškova za organizaciju kongresa, manifestacija, edukacija, izložbi, i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu

Gradska uprava grada Beograda
Sekretarijat za privredu

Na osnovu člana 14. Odluke o načinu, kriterijumima i merilima za izbor programa i projekata u turizmu koji se sufinansiraju iz budžeta grada Beograda ("Službeni list grada Beograda", br. 119/2018 i 10/2019) i Zaključka zamenika gradonačelnika grada Beograda br. 3-1681/22-G-01 od 23.2.2022. godine, Sekretarijat za privredu je dana 28.2.2022.godine, objavio Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje dela troškova za organizaciju kongresa, manifestacija, edukacija u oblasti turizma, izložbi, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2022. godini.
Rešenjem broj VIII-05 br. 33-3/22 godine od 23.3.2022.godine, obrazovana je Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje dela troškova za organizaciju kongresa, manifestacija, edukacija u oblasti turizma, izložbi, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2022. godini. Komisija je utvrdila Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa/projekata po javnom konkursu za dostavljanje prijava za dodelu finansijskih sredstava za sufinasiranje dela troškova za organizaciju kongresa, manifestacija, edukacija u oblasti turizma, izložbi, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2022. godini, na osnovu koje rukovodilac organizacione jedinice nadležne za poslove privrede donosi:

                       Odluku                       

 o dodeli finansijskih sredstva za sufinansiranje dela troškova za organizaciju kongresa, manifestacija, edukacija u oblasti turizma, izložbi, kao i za unapređenje programa korišćenjem informacionih tehnologija u turizmu na teritoriji grada Beograda u 2022. godini