ponedeljak, 13. jun 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid povodom izrade generalnog urbanističkog plana Beograda 2041

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda koja je na sednici održanoj 26.5.2022. godine, uputila Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, na rani javni uvid, i na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21) 

oglašava

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA 2041

 

1.    RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6 (u prizemlju), od 13. juna do 30. juna 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
2.    U toku ranog javnog uvida, Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade Generalnog urbanističkog plana Beograda 2041, biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”. 
3.    Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, svakog radnog dana, u zgradi Skupštine grada Beograda, Trg Nikole Pašića 6.
4.    Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Ulica kraljice Marije 1, zaključno sa 30. junom 2022. godine. 

 

Tekst i grafika: