ponedeljak, 20. jun 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani JU povodom izrade prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd centar – Resnik – Mladenovac – Velika Plana

U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20 i 52/21)

REPUBLIKA SRBIJA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd centar – Resnik – Mladenovac – Velika Plana

 

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd Centar - Resnik - Mladenovac - Velika Plana objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 62/22.
RANI JAVNI UVID u trajanju od 15 dana, održaće se OD 20. JUNA DO 4. JULA 2022. godine, u zgradama skupština grada Beograda, gradskih opština Mladenovac i Sopot i opština Velika Plana i Smederevska Palanka, odnosno biće objavljen na internet stranicama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu predmetnog prostornog plana.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine,  kao i efektima planiranja.
Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Ulica kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd i jedinicama lokalne samouprave, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 4. julom 2022. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Tekst oglasa i grafika