sreda, 22. jun 2022.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija UP za izgradnju stambenog kompleksa na G.P. 13 koja je formirana od dela k.p. 7976/2, 7976/3 i 7976/19 KO Voždovac u ulici Beranska broj 60

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog kompleksa na G.P. 13 koja je formirana od dela k.p. 7976/2, 7976/3 i 7976/19 KO Voždovac  u ulici Beranska broj 60 u Beogradu

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od  29. juna do 7. jula 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Privredno društvo „URBAN HUB” d.o.o. iz Aranđelovca, ul. Gavrila Principa br. 8.
Zahtev za potvrđivanje Urbanističkog projekta podnelo je Privredno društvo „URBAN HUB” d.o.o. iz Aranđelovca, u ime investitora „GRABO GRADNJA” d.o.o. iz Novog Sada.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta, svakog radnog dana od 9 do 15 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Vesna Tešić d.i.a.; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 7. jula 2022. godine.

Javna prezentacija UP Beranska